Algemene voorwaarden

  • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
  • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
  • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
  • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
  • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
    De "Inhoud" clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
    Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
  • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

De facturen zijn betaalbaar per overschrijving. Bij niet betaling op de vervaldag zal een intrest aangerekend worden vanaf de factuurdatum gelijk 1% per maand . Een begonnen maand wordt als volledige maand aangekend. Het aanvaarden van cheques of wissels betekent geen afwijking van deze regels. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld zonder ernstige redenen, word na vergeefs ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1500 euro, zelfs bij toekenningen van termijnen van respijt, conform art. 1244 BW. Alle klachten betreffende de factuur moeten aangetekend gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum zoniet wordt stilzwijgende aanvaarding aangenomen. Prijsstijgingen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van de opdrachtnemer, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Alleen de rechtbank te Oostende is bevoegd.